“ชป.กร.มทบ.27 เป็นวิทยากรโครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน “
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นวิทยากรในโครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ณ หอประชุมธรรมมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสร้างสัมพันธ์เชิงบวกในบ้าน , การสื่อสารที่ดีในครอบครัว , กิจกรรมนันทนาการเสริมสร้างพลังใจให้ตนเองและครอบครัว ,กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน , กิจกรรมส่งเสริมสถาบันหลักของชาติ โดยมี ผู้แทนจากส่วนราชการ , เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ และ ประชาชน ตำบลสะอาดสมบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 160 คน