กกล.รส.จว.ร.อ.ร่วมกับส่วนราชการจัดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เมื่อ 27 ต.ค. 61 ที่ผ่านมา กกล.รส.จว.ร.อ โดย ชป.รส.อ.จังหาร จัด กพ. ร่วม 3 ฝ่าย เข้าพบปะประชาชน บ.ม่วงน้ำ ม.12 ต.ปาฝา อ.จังหาร จว.ร.อ. เพื่อสอบถามปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน 2 เรื่อง คือ ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ และปัญหายาเสพติดในชุมชน ซึ่งศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ จะดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือและติดตามความก้าวหน้าต่อไป ประชาชนมีความพึงพอใจ ที่หน่วยงานต่างๆของภาครัฐได้เอาใจใส่ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับผู้นำชุมชนและประชาชนเป็นอย่างดี