กกล.รส.จว.ร.อ. เข้าเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ ที่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
เช้าวันที่ 27 ต.ค.61 กกล.รส.จว.ร.อ.โดย ชป.รส.อ.โพนทอง เข้าพบปะเยี่ยมเยียนเพื่อพัฒนาสัมพันธ์กับนายศุภรัตน์ จันทร์แจ้ง ผญบ.ม.15 และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ บ.ดอนหญ้านาง ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จว.ร.อ. เพื่อสอบถามความเป็นอยู่และสภาพปัญหาในชุมชน พร้อมได้ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การยกร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย และส่งเสริมให้ปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาเนื่องจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชที่มีศักยภาพใช้ปลูกในฤดูแล้งหลังการเก็บเกี่ยวข้าว เนื่องจากใช้น้ำน้อยกว่าการทำนา 2-3 เท่า การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา จึงเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย