“จิตอาสา เรา ทำความดีด้วยหัวใจ รวมพลังพัฒนา”สายนำ้แห่งรัตนโกสินทร์ “กำจัดผักตบชวาอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า
เช้าวันที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่อ่างเก็บน้ำชลประทานหนองหญ้าม้า บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา กว่า 600 คน ร่วมโครงการตามแนวพระราชดำริ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา”สายนำ้แห่งรัตนโกสินทร์”โดยมีกิจกรรมทำความสะอาด กำจัดวัชพืช ผักตบชวาบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า เพื่อทำความสะอาดทางน้ำในที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สร้างทัศนียภาพให้อ่างเก็บน้ำมีน้ำใส สะอาด น่ามอง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ และแหล่งอาหาร ให้กับชุมชน โดยมี พล.ต.ต.สมชาย นุ่มโต ผบก.ภ.จว.ร.อ. เป็นประธาน และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการร่วมกันปฏิบัติการจิตอาสาอย่าง พร้อมเพียงกัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อปลูกจิตสำนึกประชาชนคนไทย ให้รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึก สาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน โดยร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม ชุมชนและประเทศชาติ