กกล.รส.จว.ร.อ.ประชุมการเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวก และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2562
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด มอบให้ พันเอกชลิต บรรจงปรุ รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมการชี้แจงการรักษาความสงบเรียบร้อยงานเทศกาลปีใหม่ในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม ค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด,กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด,ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด, ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดร้อยเอ็ด,สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด,เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และ สันติบาลจังหวัดร้อยเอ็ด โดย รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวถึง เจตนารมณ์ ของผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ต้องการให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในการเดินทางและการใช้ชีวิตประจำวัน ในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยให้มีการ เตรียมความพร้อมในการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน บูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ อำนวยการ สนับสนุน ควบคุมและกำกับดูแล ในการช่วยเหลือ จัดทำแผน การปฏิบัติตามแผน การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง ตลอดจน รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึก และตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน ให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน และประชาชนทั่วไป อย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่ 25ธ.ค.61 นี้ รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯจะเดินรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยและแจกแผ่นพับบริเวณบ้านพัก,ประตูทางเข้า-ออกของค่ายประเสริฐสงคราม ด้วย