มทบ.๒๗ ตรวจเยี่ยมและร่วมสังเกตการณ์เลือกสมาชิกวุฒิสภา อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
เมื่อ ๒๒ ธ.ค.๖๑เวลา ๐๙๐๐ พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.๒๗ ได้มอบหมายให้ พ.อ.จิตรกร จันทร์สว่าง เสธ.มทบ.๒๗ เป็นผู้แทนฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและร่วมสังเกตการณ์เลือกสมาชิกวุฒิสภาอ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โดยมีนาย วันชัย คงเกษม ผวจ.ร้อยเอ็ด เป็นประธาน ณ หอประชุมกลางวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด โดยทำการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ทั้งหมด ๑๐ กลุ่ม มีผู้สมัครรับเลือก จำนวน ๒๖๔ คน ผ่านการคัดเลือกระดับอำเภอ เมื่อ ๑๖ ธ.ค.๖๑ จำนวน ๑๒๐ คน แบ่งเป็น
– สมัครอิสระ ๙ กลุ่ม จำนวน ๑๑๒ คน
– สมัครโดยการแนะนำชื่อจากองค์กร ๓ กลุ่ม จำนวน ๘ คน
– มีกลุ่มที่มีผู้สมัคร เกิน ๔ คน จำนวน ๘ กลุ่ม
– กลุ่มที่มีการเลือกมากที่สุดจำนวน ๖๐ คน คือ กลุ่มที่ ๔ กลุ่มอาชีพกสิกรรมฯ รองลงมาจำนวน ๑๑ คน คือกลุ่มที่ ๘ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มอัตลักษณ์อื่นๆ
ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง จังหวัดร้อยเอ็ด(กกต.จ.ร้อยเอ็ด) ชี้แจงรายละเอียด วิธีการเลือกโดย ผู้มีสิทธิเลือกของแต่ละกลุ่ม จะต้องมาแสดงตนขอใช้สิทธิ ตามช่วงเวลาที่กำหนด ๐๘๐๐- ๐๙๐๐ น. ครบทุกคน หลังจากนั้น เวลา ๐๙๐๐ น.ทำการเลือก สว. ตัวแทนของแต่ละกลุ่ม เพื่อส่งเข้าคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป