” กกล.รส.จว.ร.อ.ห่วงใยประชาชน ร่วมตั้งจุดตรวจเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ”
วันที่ 16 เมษายน 2562 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจในพื้นที่ ตั้งจุดตรวจและจุดบริการประชาชน ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน-17เมษายน 2562 ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) มอบหมายให้หน่วยทหารของกองทัพบก บูรณาการร่วมทุกภาคส่วน อำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางสัญจรและท่องเที่ยวที่ในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างเต็มที่ซึ่ง กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินการตั้งจุดตรวจตามมาตรการบังคับใช้กฎหมาย 1ร 2ส 3ข 4ม (1.ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด 2. ขับรถย้อนศร 3.ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร 4. ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 5. ไม่มีใบขับขี่ 6. แซงในที่คับขัน 7. เมาสุรา 8. ไม่สวมหมวกนิรภัย 9. มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 10. ใช้โทรศัทท์มือถือขณะขับรถ ) เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครและคืนภูมิลำเนา โดยบูรณาการเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและลดการสูญเสียให้มากที่สุด ในการนี้ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้นายทหารฝ่ายเสนาธิการ เยี่ยมเยียนกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานรวมทั้งสอบถามปัญหาข้องขัดข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อวางแผนแก้ปัญหา ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากที่สุด