โค้งสุดท้าย หลักสูตรการฝึก ”น้องคนเล็กของกองทัพบก” ให้เป็นทหารต้นแบบ
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ก้าวเข้าสู่สัปดาห์ที่ 9 ของการฝึกทหารใหม่ รุ่นปีพุทธศักราช 2562 ผลัด 1 ซึ่งตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห์ที่ผ่านมา พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้เน้นย้ำให้หน่วยฝึกทหารใหม่ ดำเนินการฝึกตามนโยบายของ กองทัพบกอย่างเคร่งครัด และดำเนินการการฝึกทหารใหม่ ระยะเวลา 10 สัปดาห์ ให้ “มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย” โดยเน้นมาตรฐานการฝึก การบังคับบัญชา คุณภาพชีวิต เสริมสร้างให้มีทักษะด้านการทหาร เป็นทหารต้นแบบที่มีระเบียบวินัย มีอุดมการณ์รักชาติ มีจิตอาสา พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจทั้งด้านความมั่นคง การพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการฝึกในสัปดาห์ที่ 9 นี้ได้ทำการฝึกบุคคลเบื้องต้น วิชาทหารทั่วไปในหัวข้อการติดต่อสื่อสาร การอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศ วิชาลูกระเบิดขว้าง ทดสอบความเข้าใจการใช้อาวุธศึกษา การฝึกบุคลการรบในเวลากลางวันและกลางคืน และทำการตรวจสอบประเมินผลคุณภาพการฝึก ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เป็นต้นมา เพื่อประเมินกระบวนการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรด้านวิชาทหาร เพื่อให้ทหารใหม่ทุกนายเมื่อจบหลักสูตรแล้ว ต้องเป็นกำลังพลกองทัพบกที่มีประสิทธิภาพ มีขีดความสามารถ พร้อมปฏิบัติภารกิจ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชนได้อย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป