มทบ.27 ร่วมพิธีเปิดงาน “ร้อยดวงใจถวายไท้สมเด็จย่า”ประจำปี 2562 ในวันพยาบาล วันทันตสาธารณสุข วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “ร้อยดวงใจถวายไท้สมเด็จย่า”ประจำปี 2562 ในวันพยาบาล วันทันตสาธารณสุข วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย และวางพานดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2533 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ที่ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัย และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ทรงอุทิศพระวรกายเสด็จไปทุกที่ตามถิ่นทุรกันดาร โดยไม่ทรงเหน็ดเหนื่อย สมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
ด้วยพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุข การศึกษา การสังคม สงเคราะห์และพัฒนาให้เจริญก้าวหน้ามาจวบจนทุกวันนี้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่าจึงพร้อมใจถวายพระสมัญญาภิไธย ให้ทรงเป็น “พระมารดาแห่งวิชาชีพพยาบาลไทย” และ “พระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์”
นอกจากนี้ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ได้ถวายพระ เกียรติให้ทรงเป็น “บุคคลสำคัญของโลก” ที่มีผลงานดีเด่นเพื่อส่วนรวมในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ประยุกต์การพัฒนามนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย