“คณะอนุกรรมการโครงการก่อสร้างฝายร้อยเอ็ด ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้ได้รับกระทบจากการก่อสร้างโครงการฯ”
เช้าวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงน้ำชีกลาง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด พันเอก ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและด้านสังคมจากการก่อสร้างฝายร้อยเอ็ด ฝายยโสธร – พนมไพร และฝายธาตุน้อย โดยมี นางสาว จริยา สุทธิไชยา รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และมีประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างฝายฯ มาร่วมรับฟังความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
ต่อจากนั้นคณะอนุกรรมการโครงการฯ ได้สำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระกระทบจากการก่อสร้างโครงการฯ และพบปะพูดคุย รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้ได้รับกระทบจากการก่อสร้างโครงการฯ ซึ่ง พันเอก ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ กล่าวกับประชาชนที่มาร่วมรับฟังว่า การประชุมคณะอนุกรรมการในครั้งนี้ รัฐบาล และ คสช.ได้ให้ความสำคัญ ขอให้เราร่วมกันทำงานและอยู่ร่วมกันด้วยความรู้รักสามัคคี, ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์และและได้รับผลกระทบต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในพื้นที่ ไม่เอาคนในพื้นที่อื่นมาเกี่ยวข้องสร้างเงื่อนไข, การงานร่วมกันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีขึ้นซึ่งจะต้องยึดหลักนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ควบคู่กันไป ความทุกข์ยากของประชาชน ส่วนราชการทุกแห่งพร้อมรับมาแก้ไขและจะดำเนินการให้เกิดความสงบเรียบร้อย ให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน