เมื่อ ๒๒ ต.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ.๒๗ มอบหมายให้ พ.อ.จิตรกร จันทร์สว่าง เสธ.มทบ.๒๗ ประชุมตรวจความพร้อมและให้คำแนะนำแก่หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.๒๗ ในการเตรียมการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกครูทหารใหม่ มทบ.๒๗ จาก พล.ต.วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ เสธ.ทภ.๒ พร้อมคณะในวันที่ ๒๕ ต.ค. ๖๒ โดยได้ดำเนินการตรวจสอบดังนี้
๑. การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า, การฝึกบุคคลท่าอาวุธ
๒. การตรวจคลังเครื่องช่วยฝึก นฝ.ทหารใหม่ มทบ.๒๗
๓. การตรวจโรงประกอบเลี้ยง มทบ.๒๗
๔. การตรวจห้องอบรม ร้อย.มทบ.๒๗
๕. การตรวจศูนย์ออกกำลังกาย ร้อย.มทบ.๒๗
๖. การตรวจห้องสุขา/ห้องอาบน้ำ ร้อย.มทบ.๒๗
๗. การตรวจอาคารโรงนอนทหารใหม่ มทบ.๒๗
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย