กอ.รมน.จังหวัด ย.ส.
วันที่ 27 พ.ย.62 เวลา 13.30 น. พ.อ.วีระยุทธ รักศิลป์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ส. (ท.) มอบหมายให้ พ.ท.ยุทธศาสตร์ เสนาวุฒิ หน.กลุ่มงานบริหารงานบุคคล และสนับสนุนทั่วไป ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 โดยมี นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมสีทอง ชั้น.2 อบจ.ยส.