มทบ.27 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนิน “โครงการทหารพันธุ์ดี”สร้างการมีส่วนร่วมสู่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันศุกร์ 13 ธันวาคม 2562 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานการประชุม “โครงการทหารพันธุ์ดี” ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
สำหรับโครงการทหารพันธุ์ดี เป็นโครงการที่น้อมนําแนวพระราชดําริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการผลิตเมล็ดพันธ์พืช, พันธุ์สัตว์ พัฒนาและคัดเลือกพันธุ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้สามารถรักษาไว้แจกจ่ายให้กับหน่วยงานหรือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ หรือยามขาดแคลน เป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ คุณภาพดี และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ และเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารที่มุ่งเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวการพัฒนาเกษตรกรรม การน้อมนำศาสตร์ของพระราชามาปรับใช้ ทรงมีพระราชประสงค์ให้การดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดีเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนมีคุณภาพ มีมาตรฐานเดียวกัน และครอบคลุมทุกภาคของประเทศ
โดยในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 นั้น มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นหน่วยงานที่มูลนิธิชัยพัฒนาและสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้คัดเลือกที่จะให้จัดตั้งเป็นศูนย์ทหารพันธุ์ดี ซึ่งในวันนี้ทุกภาคส่วนราชการที่เข้าประชุมได้ร่วมเสนอแนะ การกำหนดพื้นที่ การออกแบบ เพื่อให้การดำเนินงานทันตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด โดยทางมูลนิธิชัยพัฒนาและสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจะลงมาตรวจเยี่ยมความคืบหน้าต่อไป