“ดูแล ใส่ใจ ห่วงใย เสมือนคนในครอบครัว” ผบ.มทบ.27 ตรวจเยี่ยมการฝึกและกำกับดูแลการฝึกทหารใหม่ มทบ.27 และ ร.16 พัน.1

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกและกำกับดูแลการฝึกทหารใหม่ ของหน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 และหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารบก และ แม่ทัพภาคที่ 2 ที่ได้มอบนโยบายและสั่งการให้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกได้ ดำเนินการตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 2 ในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำทุกสัปดาห์ พร้อมทั้งกำกับดูแลการฝึกทหารใหม่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้มอบนโยบาย สั่งการ กำชับให้ผู้บังคับหน่วย และผู้ฝึกทหารใหม่ดูแลเอาใจใส่ทหารใหม่ทุกนาย ให้ปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจำการ เพื่อให้พร้อมเป็นกำลังพลของกองทัพบก ที่สามารถปฏิบัติภารกิจทางทหาร และภารกิจช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินมาตรการป้องกันการบาดเจ็บจากโรคลมร้อน โดยเน้นย้ำให้หน่วยฝึกทหารใหม่ระมัดระวังเรื่องสภาพอากาศร้อนและสุขภาพของทหารใหม่ ระหว่างทำการฝึก ต่อจากนั้นได้ตรวจเยี่ยม โรงนอน โรงเลี้ยง โรงประกอบเลี้ยง เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของกำลังพลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป