ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทรายทับถมพื้นที่ทางการเกษตร
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2563 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม ความคืบหน้าการปฏิบัติงานการช่วยเหลือประชาชน กรณีทรายทับถมพื้นที่ทางการเกษตรบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านท่าทางเกวียน, หมู่ที่ 5 บ้านท่าเยี่ยม และ หมู่ที่ 6 บ้านท่าโพธิ์ ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดรเอยเอ็ด ตามมติของคณะกรรมการช่วยเหลือภัยพิบัติจังหวัดร้อยเอ็ดกรณีทรายทับถมพื้นที่ทางการเกษตร จำนวน 37 ราย พื้นที่ทั้งสิ้น 182 ไร่ 1 งาน 93 ตรว. โดยมี ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27, กองพันทหารช่างที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด รับผิดชอบดำเนินการปรับเกลี่ยที่นาของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบให้เป็นพื้นที่นาสามารถเพาะปลูกข้าวหรือพืชพันธุ์อื่นๆ ให้ทันตามฤดูกาล ทั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 และ กองพันทหารช่างที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 ได้เข้าดำเนินการ ตั้งแต่ วันที่ 25 มีนาคม 2563 ถึงปัจจุบัน มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 26 ราย พื้นที่ 132 ไร่ 88 ตรว. คิดเป็นร้อยละ 72.52 ในการนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พบปะพูดคุยกับเกษตรกรเจ้าของที่นาที่ให้การช่วยเหลือ สอบถามความพึงพอใจในมาตรการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐ สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจนโยบายของกองทัพบกและจังหวัดร้อยเอ็ดในการช่วยเหลือปรับเกลี่ยที่นาให้กลับมาสภาพเดิม ตลอดจนมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019( โควิด-19) จากนั้น ได้เดินทางไปที่วัดบ้านท่าเยี่ยมมอบอาหารกลางวัน,น้ำดื่มและร่วมรับประทานอาหารกลางวัน สอบถามถึงปัญหาข้อขัดข้อง ตลอดจนให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เสร็จทันตามกรอบเวลาของจังหวัดร้อยเอ็ด สร้างความพึงพอใจแก่เกษตรกรและสร้างกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”