มทบ.27 ร่วมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 **
***************
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 0930
พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันโท สุรชัย สารินทร์ รองหัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27
ร่วมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ณ ห้องประดับเพชร โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดย
นายทวี จงประเสริฐ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นประธานเปิดการประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
มีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน นายอำเภอทุกอำเภอ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาสังคม
และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ร่วมพิธีเปิด
การประชุมนี้ จัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ก่อนส่งให้คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.)
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน เข้าร่วมจำนวน 400 คน **