ผบ.มทบ.27 มอบวัสดุปรับปรุงดิน เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชปลอดภัย และคืนธรรมชาติให้กับดิน
วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธี มอบวัสดุปรับปรุงดิน และอบรมเครือข่ายศาสตร์ของพระราชา ณ ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา มณฑลทหารบกที่ 27 โดยได้รับความอนุเคราะห์ วัสดุปรับปรุงดิน จำนวน 5 ตัน จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัสดุปรับปรุงดินตรายอดดอย โดย นายสมร ทิพบุญชู ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 และคณะ นำมามอบให้แก่เกษตรกรเครือข่ายศาสตร์ของพระราชามณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อนำไปใช้ปรับสภาพดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินเป็นกรด – ด่าง ดินที่เสื่อมคุณภาพให้กลับมาเป็นดินที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก, ส่งเสริมการเกษตรที่ปลอดภัยด้วยนวัฒกรรมใหม่ในการปรับปรุงดินและ สร้างเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต่อจากนั้น เกษตรกรเครือข่ายของศาสตร์พระราชา มณฑลทหารบกที่ 27 ได้รับฟังบรรยายพิเศษจากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายสมร ทิพบุญชู ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2,สว.โกเมศ ทีฆธนานนท์ ผู้ก่อตั้งตลาดศรีเมืองทองและประธานสมาพันธ์ วิจัยและพัฒนาเพื่อเกษตรกรแห่งประเทศไทย และ ดร.สุดใจ ทุยบึงฉิม ผู้บริหารผลิตภัณฑ์วัสดุปรับปรุงดิน ยอดดอย โดยเกษตรกรจะนำความรู้ที่ได้รับไปดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ของตนเองให้มีความเหมาะสมแก่การเพาะปลูก ลดการใช้สารเคมี ปลูกพืชปลอดภัย ช่วยลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกร เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรให้มีความมั่นคง ยั่งยืนต่อไป