มทบ.27 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนิน “โครงการทหารพันธุ์ดี”

วันที่ 23 มกราคม 2563 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอกทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานการประชุม “โครงการทหารพันธุ์ดี” ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อติดตามการดำเนินโครงการฯ ทบทวน หารือ และขับเคลื่อนโครงการฯให้มีความพร้อมในการตรวจเยี่ยมจากมูลนิธิชัยพัฒนา คณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ,คณะจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ,และคณะจากกองทัพบก ในวันที่ 28 มกราคม 2563
มณฑลทหารบกที่ 27 ได้น้อมนําแนวพระราชดําริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี โดยมุ่งเน้นกำลังพลที่เป็นทหารกองประจำการในผลัดต่างๆได้เรียนรู้ถึงกรรมวิธีการเพาะปลูกผักปลอดภัยในแปลงเกษตร การเพาะกล้า เก็บเกี่ยวพืชผักที่มีคุณภาพ นำไปขยายผลสู่ชุมชนเมื่อปลดประจำการไปแล้ว และเพื่อผลิตเมล็ดพันธ์พืช, พันธุ์สัตว์ พัฒนาและคัดเลือกพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพ เตรียมไว้แจกจ่ายให้กับหน่วยงานหรือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ หรือยามขาดแคลน เป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ คุณภาพดี โดยการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเข้ามาให้คำแนะนำในการดำเนินงาน พร้อมกับได้จัดกำลังพลไปเข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรู้จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลสู่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะทำให้ประชาชนคนไทยอยู่ดี กินดี มีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป