มทบ.๒๗ ประชุมสัญจร หน่วย นขต.มทบ.๒๗
เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ.๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ.๒๗ เป็นประธานการประชุมสัญจร มทบ.๒๗ และ นขต.มทบ.๒๗ ณ รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ โดยมี รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ ๑๒(ร.อ.), รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ ๙(ย.ส.), ฝสธ.มทบ.๒๗, สัสดีจังหวัด ร.อ., สัสดีจังหวัด ย.ส., ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ
ผบ.นฝ.นศท.มทบ.๒๗ และ หน.ฝ่าย/แผนก เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งในวาระก่อนการประชุม ผบ.มทบ.๒๗ ได้มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยที่มีได้รับรางวัลผลการตรวจสอบภายในจาก สตน.ทบ. ระดับดีเด่น ได้คะแนน ๔.๐ จำนวน ๒ หน่วยงาน คือ สัสดีจังหวัด ร.อ. และ นฝ.นศท.มทบ.๒๗, มอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ จำนวน ๓ ราย, มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้หน่วย นขต.มทบ.๒๗ จำนวน ๑๕ ชุด และมอบรถเข็นเด็กให้ รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ จำนวน ๑๐ คัน เพื่อเป็นสวัสดิการ เป็นขวัญกำลังใจและช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัว จากนั้น ได้เริ่มประชุมชี้แจงงานที่สำคัญ ปรึกษาหารือ เพื่อให้หน่วย
สามารถตอบสนองภารกิจของ ทบ.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อ ทบ.
ในการนี้ ผบ.มทบ.๒๗ ได้กล่าวขอบคุณกำลังพลและครอบครัวทุกคน
ที่ได้ช่วยกันทำงานด้วยความเข้มแข็ง เสียสละ ช่วยกันพัฒนาหน่วยจนเป็นที่ยอมรับ
เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธาและเป็นที่พึ่งของประชาชน ได้มอบนโยบายและวิสัยทัศน์
การทำงานให้กับกำลังพล ดังนี้
วิสัยทัศน์“เป็นผู้บังคับบัญชา ที่มีความเป็นทหารมืออาชีพ ยึดถือผลประโยชน์ของชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นผู้บังคับบัญชาที่เปี่ยมล้นไปด้วยความมีคุณธรรมและจริยธรรมใช้หลัก ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ศรัทธาและยอมรับจากทุกองค์กร ตลอดจน เป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยทหารกับทุกภาคส่วน พัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลให้มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และมีความสง่างามบนพื้นฐานของความพอเพียง มีการบริหารจัดการที่ดีและทันสมัย พัฒนาหน่วยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีนวัตกรรม เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน”
กลยุทธ์ในการนำหน่วยและพัฒนาหน่วย
๑. การพัฒนาและเสริมสร้างกำลังพลทุกนาย ให้เป็นทหารมืออาชีพคือ มีความฉลาด มีความรอบรู้ ทันสมัย และมีวิสัยทัศน์ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. การพัฒนากำลังพลให้ มีวินัย รู้จักหน้าที่และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมยึดถือผลประโยชน์ของชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชนเป็นที่ตั้ง
๓. ปลูกฝังให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม “เสมือนพ่อปกครองลูก” ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
๔. ปลูกฝังให้กำลังพลทุกนายโดยเฉพาะผู้บังคับบัญชา ต้องประพฤติและปฏิบัติตนให้เป็นที่ศรัทธาและยอมรับจากทุกองค์กร พร้อมทั้งเป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยทหารกับภาครัฐ, เอกชน ,ท้องถิ่น, นักการเมืองและประชาชน ได้อย่างประสานสอดคล้องและทันต่อเหตุการณ์ เพื่อสร้างพลังในการพัฒนาหน่วยและประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
๕.ส่งเสริมและสนับสนุนให้กำลังพลมีความใฝ่รู้และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างองค์ความรู้ในลักษณะสหวิทยาการ คือ รู้ลึก , รู้กว้าง และรู้ไกล
๖. พัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัว ให้ดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี และมีความสง่างามบนพื้นฐานของความพอเพียง
๗. เสริมสร้างให้หน่วยมุ่งไปสู่ความพร้อมรบ และมีความสมบูรณ์ทั้งด้านกำลังพล,ยุทโธปกรณ์ และแผนการปฏิบัติให้อยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐานของกองทัพบก หรือสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กองทัพบกกำหนด
๘. การพัฒนาหน่วยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นหน่วยต้นแบบมีนวัตกรรม มีระบบการบริหารจัดการที่ดีและทันสมัย
๙. เคล็ดลับในการทำงานที่นำไปสู่ความสำเร็จ “หลักการทำงาน ๖ ร่วม” เป็นหลักการทำงานแบบมีส่วนร่วมของกำลังพลและครอบครัว ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้
๑) ร่วมคิด ๒) ร่วมวางแผน
๓) ร่วมปฏิบัติ ๔) ร่วมแก้ปัญหา
๕) ร่วมติดตามประเมินผล ๖) ร่วมรับความสำเร็จ
ทั้งนี้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27ได้เน้นย้ำข้อสั่งการและข้อห่วงใยของ ผู้บัญชาการทหารบกและแม่ทัพภาคที่ 2 ที่กำชับให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นพร้อมจะดูแลกำลังพลทุกนายเปรียบเสมือนคนในครอบครัวและให้กำลังพลประพฤติปฏิบัติตนเป็นทหารที่ดี พร้อมพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา ต่อกองทัพบกต่อไป