“กองทัพบก โดย มทบ.27 ช่วยชาวบ้านสร้างฝายมีชีวิต เฉลิมพระเกียรติ”
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้กองร้อยบรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ, ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ สร้างฝายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บ้านขวาวทุ่ง หมู่ที่ 8 ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร สาขาปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับงบประมาณ จำนวน 200,000 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานสร้างฝายชะลอน้ำ ซึ่งจะเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับชุมชนแถบนี้ได้เป็นอย่างยิ่ง