เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 63 เวลา 0930 พล.ต.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ.27 มอบให้ พ.ท.สุรชัย สารินทร์ รอง หก กกร.มทบ.27 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน เตรียมฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานร้อยเอ็ดเต็มรูปแบบกรณีจับตัวประกันและเพลิงไหม้อากาศยาน
โดยนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน เตรียมฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานร้อยเอ็ดเต็มรูปแบบกรณีจับตัวประกันและเพลิงไหม้อากาศยาน พร้อมด้วยนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
โดยท่าอากาศยานร้อยเอ็ดกรมท่าอากาศยานได้จัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานร้อยเอ็ดเต็มรูปแบบประจำปี 2563
กรณีจับตัวประกันและเพลิงไหม้อากาศยานขึ้นในท่าอากาศยานร้อยเอ็ดเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักฐานวิธีการและขั้นตอนการนำแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องและเกิดประโยชน์ให้ผู้ร่วมโครงการเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานเมื่อเกิดเหตุการณ์จับตัวประกันและผลไม้ท่าอากาศยานและวิธีประเมินปรับปรุงแผนฉุกเฉินหลังการฝึกซ้อมให้สามารถนำไป ใช้ประโยชน์และปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะมีการซ้อมแผนเต็มรูปแบบ ในวันที่ 14 พ.ค.63 ณ ท่าอากาศยานจังหวัดร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด