3 มี.ค. 2563 เวลา 09.00-12.00 น. หน่วย ร.16 พัน.1 ค่ายประเสริฐสงคราม แผนกเวชกรรมป้องกัน และองค์กรแพทย์ รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคปอดติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่2019 (COVID-19)ให้กับกำลังพลและครอบครัว หน่วย
ร.16 พัน.1 ค่ายประเสริฐสงคราม โดยให้ความรู้เรื่องโรค คำแนะนำในการปฏิบัติตน เพื่อป้องกันตนเองที่ถูกต้อง เช่น การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ การสังเกตอาการผิดปกติ และหลีกเลี่ยงการไปยังสถานที่แออัด เป็นต้น พร้อมทั้งสาธิตการล้างมือ การใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี และร่วมสาธิตการทำแอลกอฮอล์ล้างมือ และการทำหน้ากากอนามัยแบบง่าย ร่วมกับ รพ.สต.บ้านหนองนาสร้าง