ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีบวงสรวงองค์พญานาค ณ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09.10 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีบวงสรวงองค์พญานาค ณ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และ ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด , หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ,หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก

จังหวัดร้อยเอ็ดกำหนดจัดพิธีบวงสรวงองค์พญานาค ณ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างองค์พญานาค เพื่อที่จะพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ดในการพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นโครงการที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งในด้านการก่อสร้างองค์พญานาค การบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ โดยมุ่งหวังให้มีองค์พญานาคเป็นสถานที่เชิงสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงการร่วมแรงร่วมใจ พลังศรัทธาและความเป็นศิริมงคลแก่ประชาชน ตลอดจนความรุ่งเรืองของจังหวัดร้อยเอ็ดในอนาคต