มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และคณะ ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยม รพ.สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ อ.กุฉินารายน์ จ.กาฬสินธุ์