ผบ.มทบ.27 ชี้แจงข้อสั่งการของผบ.ทบ.,พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
จากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 พร้อมรณรงค์ให้น้องคนเล็กของกองทัพบกสมัครใจรับราชการเป็นทหารต่อ
วันที่ 29 มีนาคม 2563 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นายทหารฝ่ายเสนาธิการและคณะนายทหาร ได้พบปะกำลังพลทหารกองประจำการ เพื่อชี้แจงคำสั่งการและแนวทางการปฏิบัติ จาก ผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ 2 ในการควบคุมพิทักษ์ และ ปกป้องกำลังพลและครอบครัวของกองทัพบก ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามคำสั่ง ทั้ง 7 ข้ออย่างเคร่งครัด ซึ่งมีผลการบังคับใช้กับกำลังพลในสังกัด กองทัพบก ทุกนายตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 และการประกาศใช้พระราชกําหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อสกัดกั้นและยับยั้งการระบาดของโควิด – 19 ในประเทศไทย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้น้อง ๆ ทหารกองประจำการ สมัครใจรับราชการเพิ่มเติม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในปัจจุบัน อาจทำให้น้องทหารกองประจำการที่ปลดออกไป ประสบปัญหาการว่างงาน ซึ่งหากสมัครใจเป็นทหารกองประจำการต่อ กองทัพบกจะพิจารณาโอกาสให้เป็นนักเรียนนายสิบ ซึ่งเป็นอาชีพที่มั่นคง มีรายได้และสวัสดิการที่ชัดเจน เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้ ต่อจากนั้นได้มอบกระเป๋า ให้แก่ผู้ที่สมัครใจเป็นทหารกองประจำการต่อเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ นการร่วมกันปฏิบัติภารกิจในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ ต่อไป