“มทบ.27 นำน้องทหารใหม่ ร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อรับเอาพระรัตนตรัยและคำสอนของพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต”
พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารใหม่ รุ่นปีพุทธศักราช 2563 ผลัดที่ 2 จำนวน 153 นาย ณ ห้องอบรมกองร้อย มณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อรับเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ที่ระลึก ปลูกฝังคุณธรรมให้มั่นคงในพระพุทธศาสนา โดยมี พระปริยัติธีรวงศ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด(ธรรมยุต)วัดบึงพระลานชัยพระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
มณฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดพิธีนี้มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกผลัด ซึ่งมีประโยชน์ต่อทหารใหม่ เพราะการแสดงตนเป็นพุทธมามกะนั้น เป็นการประกาศตนของผู้นับถือศาสนาพุทธ ยอมรับในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา นำหลักธรรมทางศาสนา ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และดำรงตนอยู่ในหลักศีลธรรม คุณธรรม ของพระพุทธศาสนาตามที่ได้รับคำแนะนำศึกษา ซึ่งจะทำให้สังคมและประเทศชาติมีความสงบสุขตลอดไป