ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บรถสายพาน ของ ม.6 พัน.21