มทบ.27 ประชุมชี้แจงและติดตามการดำเนิน “โครงการทหารพันธุ์ดี”สร้างการมีส่วนร่วมกับส่วนราชการ และ ภาคประชาชน
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานการประชุม “โครงการทหารพันธุ์ดี” ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯ ติดตามการดำเนินงาน และร่วมปรึกษาหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ และสมพระเกียรติ โดยมี นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ส่วนราชการในพื้นที่ และ ภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ต่อจากนั้น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำส่วนราชการ และผู้แทนภาคประชาชน ตรวจสอบพื้นที่ดำเนินโครงการ วางแผน เสนอแนะ กำหนดและออกแบบพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินงานทันตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด
มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นหน่วยงานที่มูลนิธิชัยพัฒนาและสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้คัดเลือกที่จะให้จัดตั้งเป็นศูนย์ทหารพันธุ์ดี ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการที่น้อมนําแนวพระราชดําริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการผลิตเมล็ดพันธ์พืช, พันธุ์สัตว์ พัฒนาและคัดเลือกพันธุ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้สามารถรักษาไว้แจกจ่ายให้กับหน่วยงานหรือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ หรือยามขาดแคลน เป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ คุณภาพดี และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ และเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารที่มุ่งเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวการพัฒนาเกษตรกรรม การน้อมนำศาสตร์ของพระราชามาปรับใช้ ทรงมีพระราชประสงค์ให้การดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดีเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนมีคุณภาพ มีมาตรฐานเดียวกัน และครอบคลุมทุกภาคของประเทศ