เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 61 เวลา 1330 มทบ.27 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โดยการสำรวจ และขึ้นทะเบียนสัตว์ในหน่วย และทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ที่อยู่พื้นที่ของ มทบ.27 ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้กับกำลังพลและครอบครัว เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ต่อสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี พ.อ.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รอง ผบ.มทบ.27 เป็นประธานฯ ณ ห้องอบรมร้อย มทบ.27 และได้ทำการฉีดวัคซีน ให้กับสุนัข และแมว จำนวน 64 ตัว