มทบ.27 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563
วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์บึงแม่ครัวใหม่ บ้านดงกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอก มิตรประชา รู้เจน สัสดี จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 โดยมี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น และกำหนดให้ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในปี พ.ศ. 2565 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชนของจังหวัดร้อยเอ็ดโดยร่วมมือร่วมใจ ของจิตอาสาพระราชทานและพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน