มทบ.27 ตรวจการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหาร ของกองทัพบก ประจำเดือน เมษายน 2563
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ที่สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ตรวจเยี่ยมการตรวจการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหาร ของกองทัพบก ประจำปี 2563 ของหน่วย มณฑลทหารบกที่ 27 ซึ่งได้ดำเนินการตรวจประเมินอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนตามดำริของผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อให้หน่วยเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยประเมิน 5 ด้าน ได้แก่ 1. การตรวจคุณภาพชีวิตทหารกองประจำการ การบริหารจัดการและประสิทธิภาพหน่วยทหารของกองทัพบก 2. เขตทหารปลอดยาเสพติด คุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัว 3. การตรวจสอบและประเมินผลการส่งกำลังบำรุงสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 4. การตรวจสอบและประเมินผลการส่งกำลังบำรุงสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 และ 5. การตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชนกองทัพบก ต่อจากนั้นเวลา 13.00 น. พันเอกทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และนายทหารฝ่ายเสนาธิการได้ตรวจอาคาร สถานที่ บ้านพัก และ กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลให้มีร่างกายจิตใจและความรู้ที่ดี สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข รวมทั้งเพิ่มขวัญและประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อ เป็นหน่วยทหารที่เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพของกองทัพบกต่อไป