ผบ.มทบ.27เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจำปี 2561
วันที่ 31 สิงหาคม 2561 พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2561 ซึ่งตามที่กองทัพบก อนุมัติให้หน่วยระดับกองพลจัดการฝึกอบรม นายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2561โดยกองทัพภาคที่ 2 แบ่งมอบให้มณฑลทหารบกที่ 27รับผิดชอบหน่วยในพื้นที่ 2 จังหวัดคือจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร จัดอบรมระยะเวลา 3 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคมถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 27นาย โดยทุกนายผ่านเกณฑ์การประเมินที่กรมยุทธศึกษาทหารบกกำหนดและจะได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป โดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้กล่าวให้โอวาท แก่ผู้เข้ารับการอบรมว่า ขอให้นายทหารใหม่ทุกนายนำความรู้ ความสามารถและทักษะที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ นำไปพัฒนาตนเอง ปรับใช้ในการปฏิบัติงานที่หน่วยให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป