“แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นแดนทุ่งกุลา ลั่นวาจาเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
เช้าวันนี้ แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่เมืองสาเกตนคร ตรวจเยี่ยมการจัดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ที่ตำบลปอภาร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และพลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมให้การต้อนรับ
ปัจจุบันชุดวิทยากรของจังหวัดร้อยเอ็ดได้ลงพื้นที่รับทราบปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนไปแล้ว 573 หมู่บ้าน คิดเป็น 23.74 เปอร์เซ็นต์ โดยแม่ทัพภาคที่ 2 ได้เน้นย้ำโครงการว่า โครงการไทยนิยม ยั่งยืน มุ่งสร้างความร่วมมือ ระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางพัฒนาให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความรักความมัคคีปรองดอง เพื่อนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนอย่างแท้จริง
ศูนย์ประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่ ๒๗