“นำ้แล้ง ทหารไม่แล้งน้ำใจ”
ชป.กร.มทบ.27 ประชาสัมพันธ์ภารกิจแจกจ่ายนำ้ช่วยเหลือประชาชนและประชาสัมพันธ์เชิญชวนทหารกองเกินสมัครใจ(ร้องขอ)เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ”
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าพบผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อประชาสัมพันธ์ ภารกิจของกองทัพบก ในการแจกจ่ายนำ้ให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภค-บริโภค และประชาสัมพันธ์ให้ทหารกองเกินสมัครใจ(ร้องขอ)เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ โดยไม่ต้องรอจับสลากใบแดง ณ หน่วยตรวจเลือกในพื้นที่ ในห้วง 1-20 เมษายน 2566 เพื่อเพิ่มโอกาสในการต่อยอดเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ , นักเรียนนายร้อยและบุคคลากรของกองทัพบก รวมทั้งสิทธิต่างๆที่จะได้รับ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานของบริษัทเครือเจริญโภคภัณท์ แก่ผู้นำและญาติของทหารที่ปลดประจำการ รวมทั้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพและการมีงานทำ พร้อมทั้งขอความร่วมมือช่วยกันลดภาวะฝุ่น PM 2.5 โดยไม่เผาฟาง ดูแลทำความสะอาดที่อยู่อาศัย หมั่นดูแลรักษายานพาหนะเพื่อลดควันมีพิษ