มทบ.27 จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในการจัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฏาคม 2567 และเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567 บริเวณพื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การขุดลอกผักตบชวาและบำบัดน้ำเสียด้วย EM ball และจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในลำห้วยเหนือ รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณลำห้วยเหนือ อีกทั้งยังมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ให้กับบุตรหลานกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 27 ได้ทำกิจกรรมในห้วงปิดภาคการศึกษา ได้แก่ การทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ภายในโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 ซึ่งเป็นพื้นที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตร การดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
โดยมีจิตอาสาพระราชทานจากส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด กำลังพลจิตอาสาพระราชทานของมณฑลทหารบกที่ 27 และกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองและประชาชนชุมชนรอบค่ายฯ เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 300 คน เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการจิตอาสาให้ประชาชนชาวไทย ได้ร่วมกันนำมาใช้ ในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครสมานสามัคคี สนองตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีความรัก ความผูกพัน ใน 4 สถาบันของชาติ คือสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน
(วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น.)