“กองทัพบก ส่งความอบอุ่น เพื่อความสุขของประชาชน”

มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ,จิตอาสาพระราชทาน ,อาสาสมัครกิจการพลเรือน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล มอบผ้าห่มกันหนาวของกองทัพบก และเสื้อกันหนาว ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง เพื่อรับมือภัยหนาวระลอกใหม่ ในพื้นที่บ้านค้อ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนตาล อำเถอะมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 30 ครัวเรือน รวมทั้งร่วมกันสอดส่องดูแลแก้ปัญหา ชุมชน โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด สร้างชุมชนเข้มแข็ง ตามนโยบายสร้างสุขดูแลประชาชนของกองทัพบก