กองทัพบก โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 Kick Off โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ปีงบประมาณ 2564”
เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งในด้านกำลังพล และยุทโธปกรณ์ เตรียมการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร
โดยบูรณาการกับส่วนราชการทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27, หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27, กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด, การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด, จิตอาสาพระราชทาน
ต่อจากนั้นได้ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำจำนวน 18,000 ลิตร เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ร้องขอความช่วยเหลือเร่งด่วน ที่ บ.ป่ายาง ม.9 ต.โนนตาล อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด