มณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อรับฟังความคิดเห็น และปรึกษาหารือแนวทางให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในสถานการณ์เกิดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยชี้แจงที่ประชุมให้ทราบถึงนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่เกี่ยวกับการเปิดค่ายทหารทั่วกองทัพบกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนโดยทั่วไป รวมทั้งนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อน โครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน