กองทัพบก ห่วงใยครอบครัวกำลังพลมอบเงินสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือในการดำรงชีพแก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษ
มณฑลทหารบกที่ 27 เยี่ยมมอบเงินสงเคราะห์ของกองทัพบก ให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษของครอบครัวกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 27 งวดที่ 15 จำนวน 4 รายๆ ละ 3000 บาท โดยได้นำไปมอบให้ที่บ้านพักของกำลังพล และ ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของบุตรที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กำลังพลและครอบครัว