“จิตอาสาพระราชทาน สร้างคลองสวย นำ้ใส ร่วมใจ พัฒนาลำห้วยเหนือ”
มณฑลทหารบกที่ ๒๗ จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ “คลองสวย น้ำใส ร่วมใจ พัฒนาลำห้วยเหนือ” ณ พื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ ๒๗ ค่ายประเสริฐสงคราม
โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗, จิตอาสาพระราชทานจาก มณฑลทหารบกที่ ๒๗, กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๖, สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ ๑๐ (ขอนแก่น), สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด และจิตอาสาพระราชทานจากชุมชนรอบค่ายประเสริฐสงคราม จำนวน ๕๐๐ คน ร่วมกิจกรรม
กิจกรรมประกอบด้วย
๑. การตรวจคุณภาพน้ำ จาก เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ ๑๐ (ขอนแก่น)
๒. กิจกรรมบำบัดน้ำเสีย โดย การนำแพผักตบชวาลงลำห้วยเหนือจำนวน ๓๐ แพ แพพุทธรักษา จำนวน ๑๕ แพ (๓๖๐ ต้น) และ การโยนอีเอ็มบอล เพื่อบำบัดน้ำเน่าเสีย ช่วยปรับสภาพความสมดุลของสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม
๓. และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กำจัดผักตบขวา ,กำจัดวัชพืช , ทำความสะอาดตลิ่งริมห้วยเหนือ เก็บขยะ เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดสวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำซึ่งจะเป็นอาหารของชุมชนอย่างยั่งยืน