“ทหารห่วงใย คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน”
มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้แก่ ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 7 ครัวเรือน วงเงินช่วยเหลือ 162,503 บาท และวาตภัย จำนวน 26 ครัวเรือน วงเงินช่วยเหลือ 297,260 บาท โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน ณ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านเซซ่ง หมู่ 4 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร