มณฑลทหารบกที่ 27 จัดอบรมโครงการทหารพันธุ์ดี”ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”ในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนบ้านสระบัว ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมณฑลทหารบกที่ 27 “ พร้อมทั้งได้มอบกล้าพันธุ์ผักปลอดภัย กล้าไม้ ให้กับโครงการ และนำวิทยากรจากโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27ให้ความรู้ ในเรื่อง กระบวนการปลูกผักปลอดภัยตามโครงการ”บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง” การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ การเลี้ยงเป็ดไข่บางประกง การทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน การนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ใช้ในการกับดักแมลง
เพื่อสร้างการรับรู้ให้คณะครูและนักเรียน สามารถนำความรู้ที่ได้รับ มาใช้ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของโครงการฯ ต่อไป