มทบ.27 จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน”เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำห้วยเหนือ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 1500 น. ณ บริเวณริมห้วยเหนือ ค่ายประเสริฐสงคราม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 / ผู้อำนวยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธาน เปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำห้วยเหนือ ณ พื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 โดยมี รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เสนาธิการ รองเสนาธิการ กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 400 นาย เพื่อน้อมนำพระราโชบายในการดูแล รักษา และพัฒนาแหล่งน้ำคูคลอง เป็นการส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และพัฒนาภูมิทัศน์ ลำน้ำ ลำคลอง ให้เกิดความสะอาด และสวยงาม ซึ่งการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ในครั้งนี้ จิตอาสาพระราชทานได้ร่วมมือ ร่วมใจกัน ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมีความสมัครสมานสามัคคีและมีความรักความผูกพัน ใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน