“น้ำคือชีวิต”
มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในพิธีมอบธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบบ่อเปิด ของการบริหารจัดการน้ำเพื่อชุมชน ตามแนวพระราชดำริ และการตรวจเยี่ยมติดตามเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างกลเกษตร สาขางาน บริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร(ชลกร)รุ่นที่ 1 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
โดยได้มอบนโยบายการบริหารจัดการน้ำ “หาที่ให้น้ำอยู่ มีทางให้น้ำไหล นำไปใช้เกิดประโยชน์สูงสุด”และน้อมนำพระราชดำรัส รัชกาลที่ 9 “น้ำคือชีวิต” มาปรับใช้ช่วยเหลือชุมชนต่อไป