“สร้างวินัย ให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่”
มณฑลทหารบกที่ 27 สนับสนุนวิทยากรและครูฝึก เพื่อทำการฝึกนักศึกษาเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยฝึกบุคลท่ามือเปล่าแก่นักศึกษาอาชีวศึกษาเกษตร องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จำนวน 69 คน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เพื่อให้เกษตรกรรุ่นใหม่ มีระเบียบวินัย มีความเชื่อมั่น อดทน พัฒนาตนเอง ตลอดจนเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ เคารพเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์