มทบ.27จัดกิจกรรมเสนาสนเทศแก่กำลังพล เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความสามัคคีปรองดอง ปลูกฝังอุดมการณ์ให้ไปในทิศทางเดียวกัน
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ สโมสรนายทหาร ค่ายประเสริฐสงคราม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอก ชลิต บรรจงปรุ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเสนาสนเทศ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชา และกำลังพล โดยนายทหารฝ่ายเสนาธิการได้เข้าชี้แจงแนวทางการปฏิบัติที่สำคัญของแต่ละกองฝ่ายเสนาธิการ ไปยังกำลังพลทุกระดับชั้น เพื่อให้เกิดทัศนคติและความเข้าใจระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ต่อจากนั้น รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้กล่าวเน้นย้ำให้กอง แผนกฝ่ายและกำลังพลปฏิบัติงานในหน้าที่หลักที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ มีการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง และห่วงใยปัญหาหนี้สินของกำลังพล โดยให้นโยบายในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ส่งเสริมให้กำลังพลดำเนินชีวิตตามแนวทางศาสตร์พระราชา รวมทั้งนโยบายการรักษาความปลอดภัยของค่ายทหาร ระเบียบการพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ และสอบถามปัญหาความเดือดร้อนของกำลังพล เพื่อ ร่วมวางแผนในการแก้ไขปัญหาต่อไป