“มทบ.27 นำน้องทหารใหม่ ร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อรับเอาพระรัตนไตรและคำสอนของพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต”
เช้าวันนี้ ( 8 กรกฎาคม 2562 )ณ ห้องอบรมกองร้อย มณฑลทหารบกที่ 27 พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ พันตรี วิศิษย์ศักดิ์ ภูกิ่งเพชร อนุศาสนาจารย์ ของหน่วยฯนำทหารใหม่รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 1 จำนวน 140 นาย ร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อรับเอาพระรัตนไตรเป็นที่พึ่ง ที่ระลึก ปลูกฝังคุณธรรมให้มั่นคงในพระพุทธศาสนา โดย มณฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดพิธีนี้มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกผลัด ซึ่งมีประโยชน์ต่อทหารใหม่ เพราะการแสดงตนเป็นพุทธมามกะนั้น เป็นการประกาศตนของผู้นับถือศาสนาพุทธ ยอมรับในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา นำหลักธรรมทางศาสนา ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และดำรงตนอยู่ในหลักศีลธรรม คุณธรรม ของพระพุทธศาสนาตามที่ได้รับคำแนะนำศึกษา ซึ่งจะทำให้สังคมและประเทศชาติมีความสงบสุขตลอดไป