“มทบ.27 กระทำพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มอบแก่ประชาชนชุมชนเทศบาล ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด”
พร้อมนำชุดวิทยากรจากโครงการทหารพันธุ์ดี อบรมให้ความรู้การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, เกษตรทฤษฎีใหม่ กระบวนการปลูกผัก การเลี้ยงสัตว์ปลอดภัย มาปรับใช้ให้รอดพ้นจากภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อขยายผลโครงการทหารพันธุ์ดีสู่ชุมชน