“มทบ.27 ดำเนินมาตรการพิทักษ์พล ตรวจโควิดก่อนกลับเข้าหน่วย”
มทบ.27 ตรวจคัดกรอง ‘โควิด’ ให้แก่กำลังพลที่กลับเข้าหน่วย ภายหลังจากผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนปฏิบัติงานที่บ้านพักและลาพักเยี่ยมบ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหน่วยทหารอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นย้ำให้กำลังพลและครอบครัวปฏิบัติตามวินัยทหารต้านโควิดอย่างเคร่งครัด