มณฑลทหารบกที่ 27 รับใบประกาศนียบัตร รางวัล “ชนะเลิศ”หน่วยที่มีผลการประเมินการใช้โปรแกรมติดตาม การบริหารงบประมาณ (RPBS) ประจำปีงบประมาณ 2564 ในโปรแกรมติดตามการบริหารงบประมาณ ( RPBS :The Real Time Program of Budgeting Status) ของ กองทัพภาคที่ 2 จาก แม่ทัพภาคที่ 2
โดย มณฑลทหารบกที่ 27 ได้ลำดับหน่วยที่คะแนนการประเมินผลสูงสุด ได้คะแนน ร้อยละ 92.41